aktualności

Od 23.08.23 r. jest możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Dodano: 2023-08-25

KOMUNIKAT Z DNIA 25.08.2023 r.

W SPRAWIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO KANALZIACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIETRZ

 

 

W związku z zakończeniem budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kietrzu w obrębie ul. Raciborska, Długa, Niepodległości, Langenowska, w ramach realizacji inwestycji 1. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa. 2. Budowę sieci kanalizacyjnej w Kietrzu, informujemy, że od 23 sierpnia 2023 r. jest możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do nowo wykonanej sieci kanalizacyjnej. Posesje przy ul. Nadrzeżnej nr: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 oraz Długiej 11, 13, 15, 16, 17 nie posiadają technicznej możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Art. 5 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) mówi, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: [...] przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”

Osoby chcące podłączyć swoją nieruchomość muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych (załącznik nr 1) oraz zawiadomienie o terminie w włączenia wewnętrznej instalacji do studni przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wnioski należy składać do 25 września 2023 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art 28 ust. 4 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W związku z powyższym działając w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego wzywamy wszystkie osoby, które odprowadzały ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez zawartej umowy do złożenia wyjaśnień i zawarcia umowy w siedzibie spółki przy ul. Traugutta 15 w Kietrzu najpóźniej do dnia 15 września 2023 roku w godzinach pracy (poniedziałek-piątek od 7:00 do 15:00).

Załączniki:

  1. Wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych (konsumentów) – 1 kpl.,

  2. Zgłoszenie o terminie odbioru robót – przyłącz kanalizacji sanitarnej – 1 kpl.

 

Pliki do pobrania

starsze wpisy