aktualności

Ogłoszenie przetargu na dostawę śmieciarki na podwoziu trzyosiowym

Dodano: 2016-06-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. , ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz, woj. opolskie, tel. 77 485 43 73, faks 77 485 43 73.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.hydrokankietrz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa śmieciarki na podwoziu trzyosiowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa śmieciarki na podwoziu trzyosiowym. Śmieciarka winna być fabrycznie nowa lub używana z datą produkcji nie starszą niż 2007 r. i maksymalnym przebiegiem do 170 000 km. Wspólny Słownik Zamówień : 34 14 45 11-3 Pojazdy do zbierania odpadów Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych elementów zestawu stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę zestaw powinien być fabrycznie nowy lub używana z datą produkcji nie starszą niż 2007 r. i maksymalnym przebiegiem do 170 000 km. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego do oferty należy załączyć: A) opis i fotografie, w tym szczegółowy opis potwierdzający, iż zaproponowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, oraz opcjonalnie: B) karty katalogowe, prospekty śmieciarki C) wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanego pojazdu - jeżeli jest wymagane. Zamawiający na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oględzin oferowanego pojazdu, przed zawarciem umowy sprzedaży pojazdu, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania technicznego pojazdu nie dłużej niż 4 godziny w siedzibie Wykonawcy. Niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, których koszt usunięcia przekracza kwotę 1000,00 zł (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych części zamiennych). Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wymagane okresy gwarancji mechanicznej - min. 3 miesiące, bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru śmieciarki wraz z wyposażeniem Naprawy gwarancyjne będą wykonywane na zasadach wyrażonych w karcie gwarancyjnej z zastrzeżeniem poniższych postanowień. b) Przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie Polski i umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. c) Oferowany pojazd nie może być prototypem. d) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny przyjazd serwisu w terminie do 48 h od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że usterki zgłoszone w piątek będą usuwane w następujący po nim poniedziałek. e) Zaistniałe usterki w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. f) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli co najmniej 3 osoby (pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji śmieciarki. g) W dniu dostawy Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i niezbędne nabywcy dokumenty dotyczące pojazdu, jak również: 1) co najmniej 2 komplety kluczy, 2) dowód rejestracyjny śmieciarki, 3) wszelkich przedmiotów dostarczonych przez producenta, niezbędnych do prawidłowego użytkowania śmieciarki, 4) następującą dokumentację obejmującą: książkę serwisową śmieciarki, instrukcję obsługi śmieciarki wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego śmieciarki - 1 komplet, protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane - 1 komplet, odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji, dokumentacja UDT - jeśli jest wymagana, wykaz stacji serwisowych, świadectwo homologacji na terenie RP- jeśli jest wymagane, certyfikat CE - jeśli jest wymagany. Ponadto przedmiot zamówienia w dniu przekazania powinien być gotowy do eksploatacji tj. posiadać stany płynów eksploatacyjnych w wymaganym przez producenta poziomie.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub są przez nich wykonywane, co najmniej 2 dostawy śmieciarki na podwoziu trzyosiowym, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. zł. Wykonawca załączy również do oferty dokumenty referencyjne potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. UWAGA 1:W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usługi (w przypadku rozliczania wyłącznie w walutach innych niż PLN).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie stacjami serwisowymi na terenie Polski, w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego (liczonej po trasie niezbędnej do przejechania), dysponujące odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych (należy podać nazwę i adres serwisu Wykonawcy).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty
opis i fotografie, w tym szczegółowy opis potwierdzający, iż zaproponowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, oraz opcjonalnie: karty katalogowe, prospekty śmieciarki, wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanego pojazdu - jeżeli jest wymagane.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji, pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części zamówienia (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 87
2 - okres gwarancji - 10
3 - rocznik - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: zmiana stawki i kwoty podatku VAT, w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów prawa, zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Strony dopuszczają powierzenie innemu Wykonawcy wykonania określonego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a powierzenie innemu Wykonawcy spowoduje skrócenie tego terminu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.hydrokankietrz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalne HYDROKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. Traugutta 15..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 13:30, miejsce: Komunalne HYDROKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. Traugutta 15 - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Pliki do pobrania

starsze wpisy