aktualności

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Dodano: 2020-05-29

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO “HYDROKAN”

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIETRZU

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego “HYDROKAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Kietrzu uprzejmie informuje, że na dzień 24 czerwca 2020 r. godz. 1100 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 15 w Kietrzu, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

       2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

       3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

       4. Przyjęcie porządku obrad.

       5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rrozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

c) Pokrycie straty za rok obrotowy 2019,

d) Udzielenie/nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019,

e) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

f) Udzielenie/nieudzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r.,

g) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

     6. Wolne wnioski.

     7. Zakończenie obrad.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z §3 tegoż artykułu: przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników. Powyższe dotyczy także przypadków określonych w art. 203 §3 Kodeksu spółek handlowych: odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 [sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki], chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

 

Prezes Zarządu

 

Krzysztof Sporny

starsze wpisy