O nas

Dodano: 2015-12-29

 

 

Głównymi działalnościami, którymi zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan są:

 

1.WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA polegająca na:

 • produkcji i dostawie wody
 • odbiorze i oczyszczaniu ścieków


2. KOMUNALNA:

 • świadczenie usług w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • wywóz odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych


3. ADMINISTROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

 • zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność gminy
  oraz wspólnot mieszkaniowych


4. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 • wykonywanie sieci wod. - kan.,
 • czyszczenie kanalizacji,
 • roboty drogowe, chodniki, remonty nawierzchni,
 • montaż znaków drogowych,
 • roboty remontowo - budowlane budynków mieszkalnych i mieszkań oraz remont dachów

 

5. KLAUZULA RODO:

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" SP. Z O.O.
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz
NIP: 7480002036
REGON: 53057741000000

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
    1) zawarcia umowy pomiędzy Administratorem, a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełnienia zadań wynikających m.in. z (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
        a) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,
        b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454),
        c) Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2019 poz. 737),
        d) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1182);
    3) sporządzania faktur oraz innych dokumentów księgowych, a także wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych wynikającej z prowadzonej przez spółkę działalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    4) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w spółce – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą określać dane, których podanie w pewnych przypadkach jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.